NIEUWSBRIEF JULI 2018

 Nieuwsbrief Melodica juli 2018

 

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen de orde:

  • Terugblik
  • Investeringsplan
  • Activiteitenplan
  • Privacy reglement Melodica
  • Nieuwe leden
  • Vrijwilligers(sters)
  • Agenda Melodica

 

 

Terugblik

Het is een hele tijd geleden dat U een nieuwsbrief heeft ontvangen. Maar het orkest heeft in de tussentijd niet stil gezeten. We hebben een aantal mooie optredens achter de rug en elke woensdagavond wordt er hard gerepeteerd om de muziek in te studeren.

Ook op bestuurlijke niveau is er de afgelopen periode hard gewerkt om alle bestuurszaken, die nodig zijn om te zorgen dat het orkest goed kan functioneren, te regelen.

De belangrijkste punten die in deze periode aan de orde waren:

Het investeringsplan en activiteitenplan. Beide plannen zijn door het bestuur vastgesteld.

 

Investeringsplan

In het investeringsplan staat aangegeven welke investeringen er de komende jaren moeten worden gerealiseerd en de reden waarom de investering noodzakelijk is. Als eerste staat  het vervangen van het mengpaneel en tussenmengpaneel.

Hiervoor is een notitie opgesteld met daarin de eisen waaraan het nieuwe mengpaneel moet voldoen. Een van de eisen is dat het nieuwe paneel eenvoudig te bedienen moet zijn door de geluidsman.  De geluidsman van Melodica heeft in tegenstelling tot de professionele geluidsman 2 taken. De eerste taak is zorgen dat de bezoekers in de zaal het orkest goed kunnen horen (zaalversterking). Dit is ook de taak van de professionele geluidsman. De tweede taak is het regelen van de decrescendo’s en crescendo’s (zachter en harder). Muziek bestaat uit de volgende elementen: melodie, ritme en variatie in de sterkte van het geluid.  De reden dat de geluidsman dit ook moet regelen is, dat de spelers niet zelf het volume van het keyboard kunnen regelen. De geluidsman volgt de muziek en regelt de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende stemmen en de sterkte van het uitgaande geluid. De professionele geluidman hoeft de crescendo’s en decrescendo’s  bijna nooit te regelen omdat de muzikant dit zelf regelt.

Het bestuur heeft op basis van de eisen een selectie gemaakt. Na het bestuderen van de verschillende mogelijkheden is besloten een nieuw mengpaneel te bestellen. In april 2017 is het nieuwe mengpaneel geleverd.

Het mengpaneel is een nieuw concept en U zult in de zaal niet een groot mengpaneel met vele knopjes zien. Voor het orkest staat een zwarte kast waarop alle keyboards zijn aangesloten. De geluidsman bestuurt het geluid met een tablet (handcomputer) en zit ergens achter in de zaal.

De eerste ervaringen zijn zeer positief en een bijkomend voordeel dat we minder werk hebben met het aansluiten van de installatie.

Als tweede staat de vervanging van 24 keyboards. Door veroudering van de elektronica hebben we steeds meer problemen met de Yahama keyboards. Het vervangen van bijvoorbeeld het display is een kostbare zaak en tevens zijn de tonen niet helemaal zuiver.

Het bestuur heeft dan ook een plan gemaakt voor het vervangen van deze keyboards. Dit is een grote investering en we zijn op dit moment druk bezig met het aanvragen van subsidie en het zoeken naar sponsoren. Ook U kunt een financiële  bijdrage leveren door, als u nog geen donateur bent, donateur te worden van Melodica of door een eenmalige financiële bijdrage.

Kijk eens om u heen en misschien willen familie en/of kennissen donateur worden.

 Melodica heeft uw steun dringend nodig. Meldt u aan als donateur.

 U kunt zich opgeven via de website of bij de penningmeester de heer A. Kapitein telf. 0527-616297

Aktiviteitenplan

In dit plan is vastgelegd welke activiteiten Melodica doet en met welke uitganspunten .

De doelstelling van de Stichting Melodica is:

Mensen met een verstandelijke beperking uit de Noordoostpolder, Urk en randgemeenten in staat te stellen gezamenlijk te musiceren en daardoor hun muzikale gevoel te bevorderen en bij te dragen aan een goede vrijetijdsbesteding voor deze groep.”

Dit was de doelstelling die 34 jaar geleden in de statuten is vastgelegd. Inmiddels hebben we bovengenoemde doelstelling verbreed en wil de stichting zich inzetten op de volgende gebieden:

Muzikaal:

Sociaal:

Integratie in de maatschappij te bevorderen:

Vrijwilligers(sters):

De functie van de muziek

Muziek speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Met muziek wordt het werken plezieriger. Onderzoek heeft aangetoond dat muziek goed is voor je brein, geen enkele activiteit beïnvloedt zoveel hersengebieden. “Muziek maakt gezond”.

Vanuit bovenstaande gedachte zijn we bezig met het orkest. Samen met elkaar (leden en vrijwilligers(sters) muziek maken.  De mogelijkheden van de spelers bepalen het niveau.

Sociaal

Naast de aandacht voor de muzikale vaardigheden is er ook veel aandacht en ruimte voor het sociale aspect binnen het orkest. De muzikanten en vrijwilligers(sters) hebben een warme band met elkaar en er is ruimte tijdens de repetitie en de optreden om met elkaar te praten en elkaar te ondersteunen. Door de samenwerking muzikant/vrijwilligers ontstaat er een vertrouwensband op basis van gelijkwaardigheid.

Integratie

Het orkest kent muzikanten en vrijwilligers(sters)  die zich inzetten voor het orkest. Ieder met zijn eigen  talenten. Door deze samenwerking is er geen onderscheid tussen de twee groepen. Doordat het orkest regelmatig optreedt en soms samenwerkt met  o.a. koren, kan het orkest laten zien dat je ook met een beperking mooie muziek kunt maken, net als elk ander orkest.

Door optredens vervagen de grenzen en volgt automatisch waardering en respect voor elkaar.

Vrijwilligers(sters)

Om te zorgen dat het orkest muzikaal en organisatorisch goed kan functioneren heeft het orkest ongeveer 20 vrijwilligers(sters), die bij alle activiteiten van het orkest een belangrijke taak hebben.

Veiligheid

Mensen met een verstandelijke beperking zijn kwetsbaar en kunnen vaak moeilijk voor zich zelf opkomen. Om zich te kunnen ontplooien  moet de omgeving om hen heen veilig zijn. Ook ouders en verwanten van de leden moeten er op kunnen rekenen dat als ze naar de repetitie of optredens gaan er veel aandacht is voor de veiligheid. Samen met de vrijwilligers(sters) zorgen we hiervoor.

 

Privacy reglement Stichting Melodica

Door het in werking treden van de Algemeen verordening gegevensbescherming (AVG) welke in ingegaan op 28 mei 2018, heeft ook Melodica  in een reglement vastgelegd hoe zij handelt/omgaat met de persoonsgegevens van de leden, vrijwilligers, bestuursleden en donateurs.

Dit is vast gelegd in een privacy reglement Stichting Melodica. Het regelement wordt,  na vaststelling door het bestuur,  bekend gemaakt op de website  www. Melodica.nl

Nieuwe leden

We zijn erg blij dat we in de afgelopen weken enkele nieuwe leden hebben mogen verwelkomen. We hebben nog ruimte voor nieuwe leden. Kent u mogelijke kandidaten, nodig ze uit om te komen kijken/luisteren op de repetitie.  We repeteren in principe elke woensdagavond. De repetities beginnen om 19.30 uur, maar kijk wel op de agenda van Melodica of de repetitie doorgaat.

Nieuwe aspirant leden kunnen voordat ze lid worden enkele repetities als proef mee  maken. Daarna kunnen ze na overleg met de leiding van het orkest beslissen of ze definitief lid worden.

 

Vrijwilligers(sters)

Door uitbreiding van het orkest zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers(sters). Kom eens vrijblijvend kijken of dit iets voor u is.

 

Agenda Melodica

We zijn met vakantie en beginnen weer met de repetities op 5 september 2018

 

Zondag 23 september 2018 kerkdienst in de Nieuw Jeruzalem kerk Emmeloord

Adres kerk Corn. Dirkszplein 10 8301 AN Emmeloord

Aanvang kerkdienst: 9.30 uur

 

Woensdag 7 november 2018 geen repetitie i.v.m. dankdag

 

Woensdagavond 19 december 2018 “Kerst met Melodica”

Adres Wilgenlaan 4 8302 AM Emmeloord

Aanvang Kerst met Melodica 19.30 uur

“Kerst met Melodica” is een avond met muziek en het vertellen van een Kerstverhaal. We sluiten de avond rond 21.00 uur af met koffie/thee/limonade en krentenbrood.

De toegang is vrij en we hopen dat we veel mensen mogen begroeten.

De avond vindt plaats in het Kerkgebouw de Fontein, te Emmeloord

 

Noteer deze datum alvast op uw de kalender

 

2019

Zondag  20 januari 2019 kerkdienst in “de Fontein”

Adres Wilgenlaan 4  8302 AM Emmeloord

Aanvang kerkdienst: 9.30 uur

 

Zondag 24 februari 2019 kerkdienst Sint Jansklooster in de Johannes kerk

Adres  Leeuwte  81 Sint Jansklooster

Aanvang kerkdienst: 14.30 uur

 

This entry was posted in Nieuwsbrief. Bookmark the permalink.